www.IRPSC.com
خدمات سامانه حیوانات

❝ ثبت و معرفی تک شغله ها در این سامانه رایگان است ❝

خدمت به ایرانی وظیفه هر ایرانی

تماس با ما

سامانه حیوانات

پست الکترونیک

hqxxxxxx آشکار کردن

تلفن

09xxxxxx آشکار کردن

نماینده ها

نمایندگان ثبت شده در این بستر میتوانند :

نمایندگان سامانه حیوانات و دامپزشک با تاییدیه شرکت تعاونی زنجیره تامین بهشت میتوانند جهت بازرسی از عملکرد فعالیت بخش های ثبت شده اقدام مستقیم نمایند .
نمایندگان میتوانند گذارش تخلفات را اعلام تا با بررسی گزارشات در صورت صحت جریمه طبق قوانین صورت گیرد .

خدمات ویژه به نمایندگان اهدای مجوز بازرسی ، ارسال کوپن های تخفیف ویژه ، اهدای تبلیغات ویژه .

نمایندگان میبایست مشخصات زیر را دارا باشند :